Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

1. INLEDNING

Buildahome AB (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Bolaget behandlar i egenskap av arbetsgivare eller köpare/säljare av produkter och tjänster. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan Bolaget inte träda in i en avtalsrelation och Bolagets tjänster kan då inte utnyttjas.

 

2. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA

De vanligaste personuppgifterna som Bolaget behandlar är namn, telefonnummer, kontonummer till anställda, organisationsnummer till leverantörer, personnummer och organisationsnummer som kunder, anställda eller andra användare lämnar till Bolaget. Beroende på vem du är behandlar vi personuppgifterna för olika ändamål. Om du är anställd av oss behandlar vi personuppgifterna för att kunna betala ut lön och andra förmåner samt för att utföra och administrera våra övriga skyldigheter enligt anställningsavtalet. Om du är leverantör till oss eller köpare av våra produkter och/eller tjänster behandlar vi personuppgifterna för att kunna utföra och administrera vårt uppdrag samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Grunden för vår behandling är för att kunna fullgöra vårt avtal med dig, men det kan också vara samtycke eller intresseavvägning. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

 

3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan Bolaget överlämna personuppgifter till tredje man innanför EU. Personuppgifter kan t ex komma att överföras mellan Bolagets olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Bolaget kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits med dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att Bolaget skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall Bolaget anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Bolagets räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter etc om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

4. GALLRING

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Bolaget enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas. Dock lagras de inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Bolaget behåller personuppgifterna så länge det behövs för att Bolaget skall kunna fullgöra sitt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer etc.

 

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Information om behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om Bolagets behandling av dina personuppgifter avseende följande: a) Ändamålen med behandlingen. b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller skall lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer. d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling. f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer. h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande varvid det åtminstone i dessa fall skall lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade. Begäran skall ställas till ovan angiven adress, vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift som ditt namn och personnummer. Informationen kommer att skickas till den sökandens folkbokföringsadress. Bolaget tillhandahåller kostnadsfritt informationen. Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får Bolaget antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

5.2 Korrigering av felaktig uppgift

Skulle uppgifterna som Bolaget behandlar vara felaktiga kan du meddela Bolaget detta per email eller per post. Bolaget kommer då att rätta uppgifterna.

5.3 Rätten att bli glömd

Skulle personuppgifterna t ex inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas har du rätt att kontakta Bolaget per email eller per post och begära att uppgifterna raderas.

5.4 Övrigt

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du kan också ha rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

6. HÄNVISNINGAR

Bolaget ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som tillhandahålls från annan än Bolaget, även om det skulle finnas en länk från en webbplats som tillhör Bolaget. Bolaget ansvarar inte för hur behandlingen av personuppgifter sker på annan webbplats än sådan som tillhör Bolaget.